رسول صدر عاملی: مراقبت کنیم از یکدیگر/ هرکه درهرکجا مسؤلیت حرفه یی و اجتماعی خودرا درست انجام دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، رسول صدر عاملی، کارگردان درباره نوروزمهربانی وهمدلی به شفقنا می گوید:حواسمان باشد ، هرکس به اندازه توش و توان خودش حواسش باشد به اطرافیان خود ، اقوام و آشنایانش و بعد نزدیکان و دوستان و آشنایان و حتی همسایگان ، و سخت است و دشوار که چگونه !

وی تاکید کرد:شأن و احترام و کرامت آدم‌ها مهم است ، بسیار مهم است و آزمونی سخت است چگونه یاری و همراهی و همدلی همه جوره به آدم‌ها با حفظ منزلت انسانی آنها ، و بعدتر هم اینکه هرکه در هرکجا کاری دارد و مسؤلیتی وظیفه مند باشد و مسؤلیت های حرفه یی و اجتماعی خودرا درست و دقیق انجام دهد و بهترین باشد و فقط در چنین شرایطی است که فقر و فلاکت رهایمان سازد و رونق و برکت خواهد داشت زندگی‌هایمان.

صدر عاملی تصریح کرد: فقط هم اقتصاد و کمبودهایش نیست که گریبانگیرمان شده ، حواسمان باشد که مردمی نیز هستند که در بنداند ، اسیر هستند ، سیاسی و اجتماعی ، حواسمان نباشد ، زمین و زمان و کائنات نیز حواسشان به ما نخواهد بود ، مراقبت کنیم از یکدیگر.