رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

اکبر گنجی

عزاداری تک نفره که مانع شیوع کرونا می شود حق هر کسی است.

اما بر سلطان ستمگر واجب تر از عزاداری برای امام حسین، عمل به سخنِ حقِ امامی است که «نه» گفت.

مگر امام حسین به قاتلان خود نگفت: «اگر شما دین ندارید و از روز قیامتی نمی ترسید، پس دستکم در زندگی خود آزاده باشید.»

خامنه ای و دیگر فقیهان نیز اگر دین ندارند و به آخرت باور ندارند،

دستکم در این دنیا آزاده باشند

و ستمگری و سرکوب مخالفان و منتقدان و رقبا را رها سازند.

حق گویانِ عدالت طلب، تشنه آزادی اند. قدرت سیاسی را رها کنید

تا مردم یک جمهوریِ سکولارِ دموکراتیک بسازند.