روحانیت اگر خدا هم شود دیگر فایده ندارد

مهرداد شاکری

دست هایی در پشت پرده به قصد فریب مردم در حال رنگ و لعاب بخشیدن به روحانیت و خوب جلوه دادن یک شبه آن هستند
انگار که مردم حافظه ماهی قرمز دارند و ۴۰ سال چپاول کشور توسط روحانیت را فراموش کرده اند
عده ای بیل بدست شده اند
عده ای روحانی مسافرکشی می کنند
عده ای صیغه می کنند
عده ای کشته می شوند
عده ای در برنامه زنده موسیقی سنتی می خوانند
کم مانده از روحانیت خدا بسازند
اما باور کنید فایده ندارد
مردم دیگر این متجاوزان و چپاول گران را نمی خواهند
بیخودی هم نیروهای نظامی کشور را قربانی نکنید
مردم دستتان را خوانده اند
روحانیون باید بروند
والسلام