روحانی برای خودش مرکز حفظ و نشر آثار راه انداخت

شنیده شده است که حسن روحانی رئیس جمهور اخیرا مرکزی به عنوان مرکز حفظ و نشر آثار خودش را راه‌اندازی کرده است و عنوان آن را شورای تدوین، گردآوری و تنظیم آثار آیت الله حسن روحانی گذاشته‌‌ است.

دبیری این شورا به محمد قوچانی سپرده شده است.

اولین پروژه‌ای که قوچانی در این شورا در دست اجرا دارد تدوین کتابی با عنوان (احیای امید)‌ است که قرار است بر اساس مصاحبه با چهره‌های سیاسی مطرح در باب معرفی بیشتر وجوه مثبت حسن روحانی و خدمات او تدوین شود.