روحانی توانمندترین رئیس‌جمهور ایران در مجاب کردن مردم به قطع امید از صندوق رأی بود !

طی ۳-۴ سال ارزش پول ملی یک هشتم میشود!

این اتفاق در تاریخ به گونه ی دیگری بوده

طوریکه طی ۱۰۰سال آخر دوره قاجار ارزش پول ملی یک پنجم می شود !!

طی ۲۰ سال قبل سال ۹۷ ارزش پول ملی یک هفتم میشود!!

طی ۸سال دفاع مقدس و طی جنگ تحمیلی ارزش پول ملی با وجود جنگ فقط یک چهارم میشود !!

طی ۵۰سال دوره ی پهلوی یک ششم میشود !