روزگار سخت کارگران ساختمانی

میثم بازیاری

کشور و مردم در سخت ترین شرایط ممکن در چند دهه اخیر به سر می برند

تعداد فوتی های کرونا عملا دارد از شهدای جنگ تحمیلی بیشتر می شود

در طول یکسال گذشته کشور تقریبا به اندازه دو دهه کشته داشته است

وضعیت اقتصادی و معیشت مردم نیز بحرانی است

قطع گسترده آب و برق در سراسر کشور

باعث شده اقشار و انصاف مختلف با مشکلات بسیاری رو برو شوند

به علت کمبود آب در اکثر شهرهای کشور پروژه های ساخت و ساز تعطیل شده اند

و بخش بزرگی از کارگران ساختمانی چندین ماه است که هیچ در آمدی ندارند

فقر و گرسنگی در کشور بیداد می کند

آقایان مسئول کلاه بی غیرتی تان را کمی بالاتر بگذارید لطفا