روسیه باز هم از پشت خنجر زد

مهرداد شاکری

روسیه یک بار دیگر در عمل ثابت کرد که به ایران به چشم یک مستعمره بدبخت و مفلوک نگاه میکند و هر جا و هر زمان که لازم باشد این مستعمره را قربانی اهداف پیدا و پنهان خود خواهد نمود
پوتین با جمله ما آتش نشان دنیا نیستیم عملا یک پیام واضح به سران جاهل حکومت ایران داد
در مقابله با امریکا ما به نجات شما نخواهیم آمد و ایران در دنیا تک و تنهاست
خیانت روس ها به ایران و ایرانی برای همه روشن و واضح است الا سران حاکم در جمهوری اسلامی