روش استالینیستی خامنه ای

استالین همه رهبران انقلاب روسیه را نه تنها حذف فیزیکی کرد،

بلکه نام آنان را نیز از تاریخ انقلاب روسیه حذف کرد تا هیچ خاطره ای از آنان باقی نماند.

گویی اصلاً آنها وجود خارجی نداشته اند.

خامنه ای نیز درست همین کار را با شخصیت های بسیار مهم تر از خود در جمهوری اسلامی کرده است.

شخصیت های حذف شده و فوت کرده تنها کاربردی که دارند، تائید خامنه ای است.

به جز این، نامی از آنها در هیچ رخداد تاریخی نباید برده شود.