ریاست جمهوری مال اصول گرایان است، اصلاح طلبان و اعتدالیون برای کمک به ما بیایند

✍️اکبر گنجی

ریاست جمهوری مال أصول گرایان است، اصلاح طلبان و اعتدالیون برای کمک به ما بیایند

اصول گرایان با شورای نگهبان و سپاه و دیگر نهادهای امنیتی فضا را چنان ساخته اند که از ماه ها قبل روشن است که ریاست جمهوری را هم فتح خواهند کرد. اما آنها به اصلاح طلبان و اعتدالیون نیاز دارند. برای چه؟ برای این که:

الف- میزان مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند.

ب- با شرکت نامزدهای دست چندم رقبا، انتخابات را رقابتی قلمداد کنند.