رییسی رهبر جریان سوم

مهرداد شاکری

اقدامات رییسی در قوه قضاییه و مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین اقتصادی با چراغ سبز رهبر ایران به خاطر یک هدف مهم و مشترک در حال انجام است
ریسسی با شعار مبارزه با فساد دارد با تمام چهره ها و جریان هایی که ممکن است موی دماغ خامنه ای و اصلاحات ساختاری وی باشند مبارزه میکند و آنها را از صحنه سیاسی و اقتصادی کشور حذف می کند
جریان سوم مد نظر خامنه ای تحت هدایت رییسی عرصه را برای ورود نسل جوان اصولگرای مطیع خامنه ای آماده می کند
چهره های نسبتا جوان اختیار کشور و اقتصاد کشور را در دست خواهند گرفت و مسیر را برای جانشینی رییسی و مجتبی خامنه ای آماده میسازد
جریان سوم تحت هدایت رییسی از همه به جز خامنه ای عبور کرده اند و خط قرمزی ندارند
رییسی فقط راه را برای خود هموار می کند و بس