زاکانی مدیران خود را از بیرون شهرداری منصوب می‌کند/ دهن‌کجی به بدنه تخصصی

شنیده ها

بر اساس شنیده‌ها، علیرضا زاکانی شهردار تهران قصد دارد همه معاونان و مدیران اصلی زیرمجموعه خود را از خارج از شهرداری وارد کند.

این در حالی است که او و اعضای شورای شهر ششم وعده کرده بودند مدیران ارشد را از بدنه تخصصی سازمان شهرداری انتخاب کنند.

نفراتی که تاکنون برای معاونت‌های مختلف شهرداری تعیین شده‌اند، جز یک نفر که او هم معلوم نیست نهایتا منصوب شود، همگی از بیرون شهرداری هستند.

گزینه‌های مطرح‌شده برای مدیرکلی و مدیریت چند سازمان مهم شهرداری نیز همگی از خارج شهرداری و محافلی همچون بسیج دانشجویی، حزب ایثارگران، خبرگزاری فارس و … می‌آیند.

این در حالی است که اصولگرایان در انتخابات با وعده توجه به نیروهای کارشناسی و ظرفیت تخصصی شهرداری تلاش کرده بودند از پرسنل پرتعداد این سازمان رای بگیرند.