«زاکانی» کجای دولت «رییسی» را می‌خواهد؟!

شنیده ها

علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس که به عنوان کمک ابراهیم رییسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شرکت کرد در روزهای منتهی به انتخابات در حالی که با اقبال مردمی مواجه نشده بود، انصراف داد.

شنیده ها نشان می دهد علیرضا زاکانی توقع دارد ابراهیم رییسی در کابینه خود از او استفاده کند و دو وزارت خانه و یکی از معاونت های ریاست جمهوری را نیز با واسطه به ابراهیم رییسی پیشنهاد داده است.

زاکانی در انتخاب اولش وزارت کشور را می‌خواهد، در انتخاب دوم به دنبال وزارت علوم است و در نهایت توقع دارد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از آن خود کند.

اطرافیان ابراهیم رییسی می گویند علیرضا زاکانی توانایی اداره وزارت کشور را ندارد و نهایتا بتوان در جایگاه وزارت علوم از آن استفاده کرد.

برخی ناظران سیاسی حتی نگاه بدبینانه تری در مورد زاکانی دارند و مدعی هستند که مرکز پژوهش ها در دوره زاکانی دچار آسیب های جدی شده و بهتر است زاکانی در مجلس بماند و وضعیت مرکز پژوهش ها را سر و سامان دهد.