زخم هایی که سپاه زد و دیده نشد

محمدهادی بازیاری

مصاحبه اخیر ظریف را باید در همه ابعاد مورد نقد و بررسی قرار داد و واقعیت ها را هم دید
آقای ظریف در بخشی از این گفتگو میگوید من برای تاریخ کار نمیکنم و برای خدا و مردم کار میکنم
اما نوشتار ما در مورد ایشان برای تاریخ است و مردم
ظریف در این گفتگو به مخالفت خود با سیاست های سپاه در منطقه و خصوصا در سوریه اشاره میکند
کیست که نداند حضور ایران در سوریه جز چندین هزار کشته
و خاکسترشدن ثروت های ملی این مردم هیچ سودی برای کشور و مردم نداشته است
کیست که نداند آنجا که ظریف به ۲۰۰ بار ازحمله نظامی اسراییل به سپاه در سوریه صحبت میکند
بحث بر سر راوی این خبر که جان کری بوده است یا نه اشاره نمیکند
آنجا ظریف دارد به فریبکاری و دروغگویی سپاه می تازد
به ضعف آشکار سپاه در مقابل اسراییل و بی خبری عامه مردم از این ضعف بزرگ و استراتژیک
ظریف در این گفتگوی سه ساعته خودش را قربانی کرد تا با همه اتمام حجت کرده باشد
ظریف از زخم هایی گفت که از چشم مردم پنهان است
زخم هایی که سالیانه صدها میلیارد دلار هزینه روی دوش مردم تحمیل میکند
که هنوز هم دارند فریب بلندگوهای سپاه را میخورند
خامنه ای و سپاه کشور را به نقطه بدون بازگشت کشانده اند
نقطه ای که من و شما قربانیان بزرگ آن هستیم
حالا هی بنشینیم و با هم دعوا کنیم…