زد و بند روحانی با قاسم سلیمانی

 

 

مهرداد شاکری

 

محمود احمدی نژاد طی نامه ای

که برای قاسم سلیمانی به نگارش در آمده است

آشکارا از وی گلایه کرده است

احمدی نژاد آزادی حسین فریدون برادر رییس جمهور رh

بواسطه پا در میانی قاسم سلیمانی دانسته است

به نظر می رسد گفتار و اعمال آقای روحانی با هم سازش ندارد

و از گفتار تا عمل آقای روحانی فرسنگ ها فاصله وجود دارد

مردمی که در انتخابات سال ۹۶ یکبار دیگر به آقای روحانی رای دادند

از وی انتظار داشتند تا با فساد و مفسدین در بدنه حاکمیت مبارزه کند

و سپاه را به پادگان ها برگرداند

اما روابط پشت پرده بین روحانی و سلیمانی نشان می دهد

که روحانی مصالح شخصی و نجات برادر خود

از اتهامات مختلف فساد مالی را

بر مصالح مردم و مصالح ملی ترجیح داده است

مصالح ملی فدای زد و بند بین روحانی و سلیمانی شده است

اگر که محمود احمدی نژاد راست بگوید.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران