زمینه‌های بر سر کار آمدن دولتی با رأی حداقلی!

دلیل اینکه برخی از جریانات و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت در کشور از تحریم ترامپ و لغو برجام استقبال می‌کردند چه بود؟ مگر می‌شود که کسانی برای کشور خود اینقدر ضرروزیان، تورم ، آسیب های اجتماعی، فقر و عقب افتادگی بخواهد؟

بله می‌شود؛ به دو دلیل؛

۱-تحریم باعث می‌گردید جریانات و صاحبان نفوذ و ثروت از ابزار دور زدن تحریم به افزایش مضاعف ثروت و نفوذ خود بیفزایند و همچنان قدرت خود را بسط دهند! تنها بدیل و راه برون رفت ازین وضعیت، رفع تحریم هاست که بالتبع همین جریان از رفع تحریم متضرر و از برجام آسیب می بینند ، لذا تا حد ممکن با آن مخالفت کردند.
(به نظر می‌رسد یکی از دلایل حمایت روسیه از بر سرکار آمدن ترامپ، تحقق همین خواسته -و خواسته‌های دیگر- بوده که به حفظ منافع روسیه کمک می نمود)

۲- دومین دلیل اینکه با ایجاد وضعیت تحریم و بلا اثر شدن برجام ، این جریانات برای کسب قدرت صددرصد در قوه مجریه و اتصال این قوه به سایر قوای تحت اختیار خود،با ایجاد شرایط تحریم و تخریب برجام، ابزار بسیار مناسبی برای زمینه سازی کسب چنین موفقیتی!را برای خود ممکن می‌ساختند.برای همین شب و روز علیه برجام تبلیغات می‌کردند و هنوز هم می‌کنند. بطوریکه این شرایط ساخته شده برای اذهان مردم عادی، نوعی عدم موفقیت برای دولت تلقی شود و از جانب دیگر دولت را که محصول تلاش و رأی مردم بوده است، فاقد کارآمدی تبلیغ کنند! تا در انتخابات آینده مردم از هر چه رأی دادن است پشیمان باشند!

اگر دقت شده باشد همین تبلیغات را نیز بشدت دنبال می‌کنند که نتیجهٔ وضعیت فعلی تحریم و فقر و فلاکت از «انتخاب» مردم است؛ یعنی علاوه بر تمرکز بر روی اصل رد و طرد انتخاب مردم، اصل انتخابات را این گروه هدف قرار داده‌اند و به نامناسب بودن اصل انتخابات بارها تاکید کرده‌اند!

بهتر از تحریم و تخریب برجام، چیزی پیدا نمی‌کردند تا منویات خود را محقق کنند؛ برای همین تا می‌توانستند در تنور ضدیت با برجام می‌دمیدند و تا می‌توانستند چنان زمینه‌هایی را مهیا کردند که تحریم پابرجا و گسترش یابد!

جریان ثروت و قدرت نامشروع، چرا نباید برای منویات خود از آن استفاده کنند؟!

همچنانکه از این دو حربه (تحریم و تخریب برجام)بسیار گسترده نیز بهره بردند.

با این دو دلیل کافی‌ست که بدانیم با چه کسانی و با چه جریانی مواجه هستیم که برای حفظ نفوذ،ثروت و قدرت خود از مخروبه کردن کشور هم ابایی ندارد! برای این‌ها حضور و قدرت انتخاب مردم سم مهلک است، لذا انتخابات با رأی حداقلی برای‌شان بهترین گزینهٔ ممکن است. / کانال تحلیل اجتماعی