زنان در رهبری دستکم از آیت الله خامنه ای و همه فقها برترند

اکبر گنجی

مدیریتِ کروناییِ رهبرانِ زنِ تایوان(۵۳۵ مبتلا و ۷ فوتی)،

نیوزلند(۱۸۸۳ مبتلا و ۲۵ فوتی)،

نروژ(۱۶۳۴۹ مبتلا و ۲۷۸ فوتی)،

دانمارک(۳۴۹۴۱ مبتلا و ۶۷۹ فوتی)

و آلمان(۳۷۵ هزار مبتلا و ۹۸۳۷ فوتی)

را با مدیریت کرونایی آیت الله خامنه ای و کل فقها مقایسه کنید.

این رهبران زن در همه زمینه ها با فاصله ای زیاد بهتر از خامنه ای و کل فقها،

کشورشان را رهبری کرده اند.

اما فقها می گویند زنان نمی توانند قاضی، رئیس جمهور و رهبر شوند.

همه نقصانی که فقها ادعا کنند،

این زنان نشان داده اند که در همان زمینه از فقها برترند.

فقها به حوزه ها باز گردند

و بگذارند تا مردم خود نظام دموکراتیک و رهبری دموکراتیک انتخاب کنند.

✍️ دیدگاه شما 🙏