زندانبان را بپرسید! خسته نشد از این همه حصر! و این همه کینه!؟

زندانبان را بپرسید!


خسته نشد از این همه حصر!


و این همه کینه!؟