زن را در پستوی خانه نهان باید کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اولین صدای مخالفت با حضور زنان از تیم جدید شورای شهر مشهد شنیده شد.

حسن موحدیان عضو جدید این شورا گفته است. بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد. ما مردان هم بعد از یک میزان کار خسته می‌شویم. زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تامین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند.

وی گفته: در پست‌های ستادی می‌توان از زنان استفاده کرد، اما نمی‌توانیم در مدیریت‌ها از زنان استفاده کنیم.

مخالفت با حضور زنان در مناصب مدیریتی از مدتها پیش دنبال می شد
به نظر می‌آید بعد از انتخابات اخیر این تفکر حامیان جدید پیدا کرده است.

این سخنان از مشهد که پایگاه احمد علم الهدی و پدر زن رئیسی گفته شده و تصور می شود در دولت ابراهیم رئیسی شاهد اعمال محدودیت ها و سخت گیری های بیشتری بر علیه زنان جهت حضور در عرصه های اجتماعی باشیم.