ساختاری که جرأت اعلام دزدان را ندارد ؛ چرا دولت ظرفیت و توان انجام این مهم را ندارد ؟

رستم شجاعی مقدم

اعلام نام دزدان ، مفسدان و تبهکاران بزرگ ظرفیتی می خواهد که نه تنها در دولت بلکه در ساختار قدرت رسمی یافت نمی شود

زیرا:

۱- دزدان یا خود دست راست قدرت اند و یا جگرگوشه های آنان هستند. ( مثل : به بلوط گفتند چرا از تبر می ترسی ، گفت: چون دسته اش از من است )

۲- تبهکاران پشت دین و نام های مقدس سنگر گرفته اند .

۳- مردم خلع سلاح شده اند نه با انتخابات چیزی عوض می شود ، نه قدرت نهاد مدنی دارند ، نه مفسر قانون اساسی اند و نه اختیار قضائی مطالبه عدالت را دارند .

۴- قوه قضائیه منصوب و تحت امر است.

۵- دستگاه امنیت کشور این چالشها را نمی شناسد و از طرفی گرفتار تکرار و موازی کاری است.

۶- بانک مرکزی کاسب است و خود شریک ویژه خواران ارزی و…..شده است و به راه مصلحت خویشانش می رود.

۷- نمایندگان مجلس از دل نظارت استصوابی درآمده اند و باید هوای آتیه خویش داشته باشند.

۸- نتیجه گزینش های ایدئولوژیک سلطه ریاکاران و چاپلوسان بر مصادر امور شده و ساختار رسمی از درستکاران پالایش گشته است.

و اکنون ما مانده ایم و ساختاری که جرأت اشاره به نام مفسدان خودی اش را ندارد!

نگام ؛ ناگفته های ایران ما