سازمان اطلاعات پشت پرده طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ریشه در فعالیت ها و اعمال نظرهای پشت پرده سازمان اطلاعات سپاه دارد.

همان باند امنیتی خاصی که طرح به زمین زدن فضای استارت آپی کشور را دنبال کرده و می خواهد تا قبل از آغاز ریاست جمهوری رئیسی تله مورد نظر را برای دولت بعدی جاگذاری کرده و سهم کلان اقتصادی خود را در جهت حیات و مقاصد سیاسی آتی حفظ کند.

اصل این طرح در باندهای امنیتی با شیوه های امنیتی بدون هیچ گونه پیوست رسانه ای بر کل حاکمیت و نظام با هزینه های حیثیتی گسترده تحمیل شده است.

بدون اینکه خود هزینه ای دهند.

بقیه در این پروژه شاخ و برگ هستند.

این باند به تکرار مکررات و ایجاد هزینه بر کشور و مردم و بهره برداری کلان اقتصادی برای خود و اطراقیانس عادت دارد.

فروش سرسام آور فیلترشکن و پرشدن جیب اطرافیان این باند امنیتی تنها گوشه کوچکی از پشت پرده این ماجراست.