سال ۱۴۰۰ با سرداران

حسین فرزین

اون پشتیه میگه چه شود سال آینده، میگم چه شود؟میگه سال ،سال سردارانه، میگم چطور؟، میگه این طور.
سردار رضایی میشه رئیس مجلس
سردار قالیباف میشه رئیس جمهور
سردار بعد از این جلیلی میشه معاون اول رئیس جمهور
سردار ذوالقدر با حفظ سمت میشه وزیر دادگستری
سردار ضرغامی میشه وزیر ارشاد
سردار قاسمی میشه وزیر نفت
سردار شمخانی با حفظ سمت میشه وزیر کشور
سردار طائب با حفظ سمت فعلی میشه وزیر اطلاعات
سردار سعید محمد با حفظ سمت میشه وزیر راه و ترابری و شهرسازی
سردار دهقان میشه وزیر دفاع
سردار جوانی میشه وزیر آموزش عالی
سردار ذالنور میشه وزیر آموزش و پرورش
سردار سلامی با حفظ سمت میشه وزیر صمت
خلاصه این که چنتا سردار دیگه رو هم پیدا می کنندبرای وزارت خونه های دیگه،
از قرار شنیده شده تمام سرداران و سرهنگ های سپاه در مراکز استان ها و شهرها میشن استاندار و فرماندار، شوراهای شهر هم سپرده میشه به برادران بسیج.
میگم گویا دیشب زیادی آش خوردی و اراجیف می بافی ، میگه ما مرده شما زنده سال آینده سلامت می کنم یا دیگران سلامت می کنن.