سایبری های سپاه و ترویج توهم توطئه در دنیا

محمد ارسلانی

بر خلاف آنچه تندروها و حاکمیت به مردم می گویند
فضای مجازی و گسترش شبکه های اجتماعی
برای نظام و حاکمیت نعمت است
گردانندگان اصلی اتاق فکر تندروها و حاکمیت و سپاه
به لطف در اختیار داشتن ثروت هنگفت و نیروی کار ارزان
توانسته اند لشکری از نیروهای مزدور قلم به دست و سایبری را
درحوزه های مختلف و نقاط مختلف دنیا جذب کنند
و با تئوری های گوناگون توطئه سعی در تخریب
چهره سیاستمداران و سلبریتی های غربی و اروپایی نمایند
این سایبری ها با خلق موضاعات جدید
سعی در جذب مخاطبان هویت زده و ناآگاه در فضای مجازی می کنند
این مخاطبان با شستشوی مغزی که بواسطه دریافت اطلاعات غلط بر روی آنان انجام می شود
در شرایط گوناگون قادر به ایجاد بحران های مختلف بر علیه دولت ها و کشورهای خود می باشند
حاکمیت راه و رسم ایجاد جنگ روانی در تمام دنیا را به خوبی فرا گرفته است