ستتار یک حشره

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، تصویر متعلق به برگ یک درخت نیست، بلکه متعلق به گونه‌ای از حشره بنام حشره برگی یا phyllium است.