سخنان مهم یکی از فقهای شورای نگهبان در مورد تایید صلاحیت ها

شنیده شده که محمد مهدی شب زنده‌دار یکی از فقهای شورای نگهبان در جمعی بیان داشته است که ما در مساله بررسی صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری تاکید داریم که اگر کسی رعایت مسائل شرعی را نکند حتی اگر در حدی باشد که در ظاهر خیلی ها رعایت نمی کنند فرد را رد صلاحیت کنیم.

در این مساله دقت جدی خواهیم کرد و اگر به این نتیجه برسیم که کسی برایش مخالفت با شرع حتی در حد مسائل در ظاهر ساده اهمیتی نداشته باشد، حتما رد صلاحیت شود.