سخنرانی بایدن،حاکمیت و تروریستها از نگاه بایدن مساوی اند

مهرداد شاکری

جو بایدن رییس جمهور آمریکا در مورد لزوم بازگشت آمریکا به برجام
و همکاری این کشور با اروپایی ها سخنرانی کرد
وی در بخشی از سخنانش در مورد لزوم برگشت آمریکا به برجام گفت
و از عدم اجازه به تروریست ها برای دسترسی به سلاح هسته ای سخن گفت
بایدن ایران را به عنوان حامی گروه های تروریستی قلمداد نموده است
نگاهی که می تواند به عنوان نگاه جامعه بین الملل
به مذاکرات آتی بین ایران و قدرت های جهانی
پایانی باشد بر حمایت نظامی و مالی حاکمیت ایران از گروه های تروریستی
به نظر می رسد حاکمیت برای حفظ و بقای خود و پرهیز از برخی عواقب
به ناچار باید به رفتار پر خطر خود در منطقه و جهان خاتمه دهد
و دوران پدرخواندگی گروه های نیابتی تروریستی به آخر رسیده باشد
قطعا جهان بدون این گروه ها جای بهتری برای زیستن خواهد بود
و حاکمیت هم میتواند اندکی به فکر معیشت مردم داخل کشور باشد

✍️ دیدگاه شما 🙏