سخنگویی ملت ولی بکام حاکمیت

مهرداد شاکری

اینکه منافع یک جناح و گروه خاص را مد نظر بگیرند ولی دم از منافع ملی بزنند دارد در ایران تبدیل به یک اصل ناننوشته ولی کاربردی میشود
اکثر چهره های سیاسی ایران خصوصا اصولگراها در تبیین سیاست های حاکمیت و حفظ منافع حاکمیت ، ضمن گره زدن این منافع در حرف به منافع مردم سعی در فریب افکار عمومی در داخل و خارج از کشور و سواستفاده از احساسات وطن پرستانه مردم در بزنگاه های سیاسی دارند.
محسن رضایی یکی از این افراد می باشد که همواره با بازی کردن با کلمات و برانگیختن احساسات مردم سیاست های نظام را به مردم دیکته می کند.
این جریان خاص ضمن نادیده گرفتن تمام مشکلات و معضلات در کشور تمام کارهای نظام را به پای مردم می نویسند
اینان سخن گویان حاکمیت هستند اما در لباس سخن گویی ملت در حال گذران زندگی می باشند.
مردم باید از این کذاب ها جدا و خود سرنوشت خود را در دست بگیرند