سخنگوی وزارت کشور: «اصلاح طلبی یا اصولگرایی برای ما موضوعیت ندارد»

نگام ، سیاسی ـ حسینعلی امیری – سخنگوی وزارت کشور – احتمال تغییر استانداران در سال پایانی دولت بر اساس ملاحظه های سیاسی را رد کرد و گفت: «استانداران باید به سیاست های عمومی دولت پایبند باشند و بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی مطرح نیست.»
او در توضیح بیشتر، سنجش عملکرد استانداران را علمی و بر اساس شاخصه های کمی و کیفی دانست. « مدیران وزارت کشور بر اساس فرم هایی که وجود دارد، با کمیت های قابل اندازه گیری و سیستم اندازه گیری شاخص های کیفی [را کسب می کنند]؛ بنابراین ارزیابی استانداران را در دستور کار داریم ولی هنوز به اتمام نرسیده است. نمی توان قطعا اعلام کرد که آیا این شاخص ها منجر به جابجایی یا تغییر استانداران می شود یا خیر و در روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام می رسد در اینباره اطلاع رسانی می کنیم.»
سخنگوی وزارت کشور شاخصه هایی چون قدرت مدیریت، استفاده از ظرفیت های استان، مردم داری، هماهنگی های فرهنگی و اجتماعی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، اجرای سیاست های عمومی نظام و دولت را به عنوان شاخص های مهم ارزیابی عملکرد استانداران بر شمرد.
او اصلاح طلب یا اصولگرا بودن را برای وزارت کشور بلاموضوع دانست. «کسی که به عنوان استاندار منصوب می شود باید به سیاست های عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی موضوعیت ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرموده اند که دولت تدبیر و امید فراجناحی و برای مان شاخص های بالا مهم است».
او در عین حال اعلام کرد در میان فرمانداران و استانداران هم افراد اصلاح طلب و هم افراد اصولگرا فعالیت می کنند.