سخنی با کاسبان دین به زبان خودشان به دلیل زلزله اخیر کرمانشاه / میثم بازیاری

 

سلام آقایان و مسولان به ظاهر دین دار و مروج دینداری

سال هاست هر بلا و مصیبتی که بر سر مردم کشور نازل میشود را با بی شرمی تمام و بدون اینکه نقش مخرب خود را در تداوم مصیبت ها و بلاها و دردها و رنج ها ببینید را آزمایش الهی توصیف می کنید و با پرچم دین و دین داری و به اسم خدا بدون ارایه

راه حل و راهکار و بدون مرهم گذاشتن بر زخم های مردم , آنان را به صبوری دعوت می کنید

آنان را به شکیبایی فرا میخوانید و هر بلا و مصیبتی را نشانه امتحان الهی قلمداد می نمایید

جنگ و فقر و فساد سیستماتیک حاکمیتی و نداری و گرسنگی و زلزله و سیل و هر چه رنج و درد است در کشور را حاصل مشیت الهی می دانید

با بی شرمی تمام سوء مدیریت و ناکارآمدی خودتان در امر اداره کشور را متوجه خدا می دانید

دزدی ها و جنایت ها و بیدادهای حاصل از ۳۰ سال حاکمیت ناکارآمد در کشور را متوجه غیرخود می نمایید

مردم حق هیچ گونه اعتراضی ندارند

حق ندارند جان به لب رسیده اشان را فریاد بزنند

حق ندارند از دردها و رنج هایشان بگویند و هزاران ناگفته دیگر

حال من به زبان خودتان زلزله شب گذشته در کرمانشاه را نشانه ای از طرف خدا برای بیداری شما از جهل و گمراهی بیان می کنم

طی یک سال و اندی که از زلزله سال گذشته کرمانشاه و مرگ هزاران تن از هموطنانم و خرابی های گسترده در آن دیار میگذرد

چه کانون های گرم خانواده ای که با دستان سرد اجل از هم پاشید و چه کاشانه هایی با لرزش زمین از هم گسسته شد

چه مادران و پدرانی داغدار فرزندان خود شدند و چه فرزندانی در سوگ پدر و مادر نشستند

وعده یاری رساندن دادید و ساختن آبادی های خراب شده

بعد از آن با منطق خودتان که بلاها را امتحان الهی میدانید زمین بارها لرزید و خدا به شما یادآوری کرد که در انجام وظایفتان کوتاهی کردید

هر بار زمین لرزید تا شاید دل های سخت شما هم بلرزد و به خودتان بیایید و فکری به حال مردم کنید

اما به خودتان نیامدید

زمین دیشب باز هم لرزید آن هم با شدتی عجیب تا شاید شما به خودتان بیایید

لطفا آزمون های الهی را ببینید قبل از آنکه این مردم پیش از خدا از شما حسابرسی کنند