سرازیر شدن رنگ رسوایی بر صورت جولیانی ؛ مردی که برای اثبات دروغ های ترامپ در مورد تقلب روزی ۲۰۰۰۰ دلار از او دستمزد می گیرد

عرق کردن جولیانی، وکیل شخصی ترامپ؛

هنگام کنفرانس مطبوعاتی که آغشته به رنگ مویش بود، سوژه رسانه ها شده است!

سرازیر شدن رنگ رسوایی بر صورت جولیانی ؛

مردی که برای اثبات دروغ های ترامپ در مورد تقلب روزی ۲۰۰۰۰ دلار از او دستمزد می گیرد