سرنوشت مذاکرات وین چه خواهد شد؟

شنیده ها

قدرت‌های غربی در مورد رئیس جمهور جدید ایران دو نکته را در ذهن دارند: اول، ابراهیم رئیسی به مرکز قدرت ایران نزدیکتر است و به این مساله می‌توان به عنوان موضوعی مثبت نگاه کرد.

از سوی دیگر آن‌ها بر این نکته واقف هستند که شخصیتی مثل رئیسی و هواداران او نسبت به برجام، دیدگاهی منفی دارند

بنابراین، مذاکرات وین در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و متعاقبا برجام نیز در وضعیتی ناموزون و بر روی شن‌های روان سوار شده است.

این زمانی تشدید می‌شود که بپذیریم جمهوری اسلامی ایران در یک مسیر معنادار با نظام بین المللی در کشمکش دائمی است.

در این حالت، اگر ایران برجام را بپذیرد باید نسبت به خلا ایدئولوژیک ناشی از پذیرش برجام تامل کند که این مساله‌ای خطرناکی است.

از سوی دیگر اگر بخواهد برجام را نپذیرد دور انتظار است که آمریکایی‌ها ، چین و روسیه را هم وادار به همراهی با تحریم هایی از جمله تلاش برای عدم تامین اقلام مورد نیاز و عدم خرید نفت از ایران نمایند.