سروش یک هفته پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی: ما مجبوریم یک نوع خانه‌تکانی فرهنگی خیلی قوی و موثری انجام دهیم

ما یک هویت فرهنگی خاصی داریم و این هویت فرهنگی ما تا حدود زیادی از ارزش‌هایی که از مذهب، از سنن گذشته ما چه به لحاظ ایرانی بودن و چه به لحاظ اسلامی بودن به ما رسیده با این‌ها شکل گرفته است. ما این هویت فرهنگی‌مان را می‌خواهیم احیا بکنیم یعنی در واقع می‌خواهیم که کسی باشیم تا بعد مشغول مبادله با سایر فرهنگ‌ها بشویم. در این زمینه ما مجبوریم که یک نوع خانه‌تکانی فرهنگی خیلی قوی و موثری انجام دهیم.