سرکوب های جدید در راه است


مهرداد شاکری

دستگیری فعالان مدنی و سیاسی طی روزهای اخیر بشدت افزایش یافته است و فعالان مدنی و سیاسی با اتهامات واهی توسط دستگاه های امنیتی ایران بازداشت و به مکان های نامعلوم منتقل گردیده اند.
حجم دستگیری ها بشدت در حال افزایش می باشد و حاکمیت تحمل شنیدن حتی کوچک ترین صدای مخالف را ندارد.
نیروهای امنیتی ایران با چراغ سبز رهبر و رییس جمهور و رییس قوه قضاییه به شدیدترین شکل ممکن در حال سرکوب شدن می باشد.
جو امنیتی شدیدی بر کشور حکم فرما شده و حاکمیت بی اعتنا به نگاه جامعه جهانی در حال سرکوب گسترده تمام مخالفان داخلی و خارجی می باشد.
به نظر می رسد که این سرکوب گسترده راه را برای گسترش فشار حاکمیت به مردم هموار نموده و مردم قربانی سیاست سرکوب مخالفان گردیده اند.
سکوت مردم در این زمینه فاجعه ساز خواهد بود