سفرهای خارجی غیر اصولی شهردار جوان مشهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شنیده ها حاکی است که شهردار جوان مشهد در نظر دارد برای شرکت در همایشی بین المللی به یکی از کشورهای کانون کرونا سفر نماید.

کاری به هزینه های این سفر غیر اصولی با دلار ۲۰ هزار تومنی از جیب مردم مشهد نداریم

کاری به ضرورت رفتن به این سفر غیر اصولی در این حال و هوای کرونایی نداریم

کاری به دستاوردهای این سفر غیر اصولی همچون سفر به آرژانتین ، ایتالیا ، سوئد و … هم نداریم

ولی شنیده ها حاکی است علی رغم پیگیری مجدانه حوزه شهردار هنوز وزارت امور خارجه استعلام چرایی و ضرورت این سفر غیر اصولی را صادر نکرده است.