سقوط شبکه ٣ سیما در کنار بودجه های نجومی

پیگیری های صورت گرفته حاکی از این است که بنا به گزارشات در فصل تابستان ٩٩ سه شبکه دچار افت مخاطب شده اند.

شبکه نسیم، شبکه٢ و شبکه٣ سیما سه شبکه ای هستند که نسبت به تابستان ٩٨رشد مخاطب نداشته و دچار ریزش مخاطب شده اند.

شنیده ها حاکی از این است که در بین سه شبکه مذکور شبکه ٣ سیما بیشترین ریزش مخاطب را داشته و این موضوع در کنار ریزش پیاپی این شبکه در سه فصل پشت سر هم یعنی تابستان ٩٩ نسبت به تابستان ٩٨، بهار٩٩ نسبت به بهار٩٨ و زمستان ٩٨ نسبت به زمستان٩٧ مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئله زمانی جالب می شود که بدانیم بودجه اعلامی شبکه ٣ در سال ٩٨ بیش از دو برابر سایر شبکه بوده و بودجه سال ٩٩ این شبکه به سه بخش تقسیم شده که تنها یک بخش آن آشکارا اعلام و نزدیک به سایر شبکه ها می باشد و دو بخش دیگر مخفی شده است و مجموع دریافتی بودجه این شبکه نیز از سه بخش مدنظر به حداقل سه برابر بودجه سایر شبکه ها می رسد!

سیما، شرکت صوتی و تصویری سروش و خانه تولیدات جوان سه مسیر اصلی تامین بودجه شبکه ٣ سیما می باشند. که این میزان ورودی و دریافتی در بودجه و امکانات مالی با خروجی ها و ریزش های پیاپی مخاطبین این شبکه هیچ همخوانی ندارد.