سقوط هرات ” ایران کوچک ” افغانستان به دست طالبان

هرات را ” ایران کوچک ” افغانستان می نامند . این شهر که سالها مرکز خراسان بوده مملو از آثار و میراث های چشم نواز تمدن ایران تاریخی فرهنگی است و به تعبیری از بسیاری شهرهای ایران که با توسعه شهری هویت تاریخی شان از دست داده اند ایرانی تر است .

سقوط این شهر عزیز در دستان جهال طالبان ، برای ما ایرانیان مایه اندوه و تالم است.