سناریوهای احمدی نژادی ها برای شکل گیری فشارهای عمومی

شنیده ها

شنیده شده احمدی نژادی ها ۳ سامانه را برای شکل گیری فشارهای عمومی علیه شورای نگهبان طراحی کرده است.

یک سامانه الکترونیکی دعوت از احمدی نژاد طراحی شده که تاکنون حدود ۲۴۰ هزار نفر امضا جمع آوری شده است.

یک سامانه دیگر تحت عنوان طومار ملی خطاب به رهبری برای تایید صلاحیت وی طراحی شده است.

و یک اپلیکیشن با قابلیت تصویر برگه رای و ارسال با ظرفیت ۴۰ میلیون نفر در دست ساخت است.