سه دانشجوی بورسیه افغانستان در آمریکا که بعدا هر کدام به یک سمت درسیاست رفتند / آیا این مساله اتفاقی است ؟!

به این عکس ها دقت کنید.

مربوط به سال ۱۹۷۵ است که امریکا به آنها بورسیه تحصیلی داد. به ترتیب از راست به چپ :
زلمای خلیل زاد
شیر محمد عباس
اشرف غنی

و بعد از گذشت سال ها
اولی شد سفیر امریکا در افغانستان
دومی شد رئیس و از بنیانگذاران طالبان
سومی شد رئیس جمهور افغانستان