سه ستاره ی سینمای قبل انقلاب در یک قاب / سال ۱۳۵۰ خورشیدی