سه نفر از نامزدهای شهرداری تهران اعلام انصراف کردند / شعار نامزدهای شهرداری تهران

شنیده ها

علی نیکزاد، جمال الدین آبرومند و محمد علی آبادی از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف دادند.

ناصر امانی منتخب شورای ششم شهر تهران گفته است » آقای نیکزاد با عمل به توصیه رهبری کار در مجلس را به شهرداری تهران ترجیح دادد و البته خود وی کاندیدا نبود و از طرف اعضای شورای شهر به دلیل تخصص و تجربه در حوزه مدیریت شهری پیشنهاد شده بود.

آبرومند و علی آبادی نیز به نظر میرسد با توجه به عدم ارائه برنامه خود در زمان مقرر ؛انصراف داده اند.

با این وضع، تعداد کاندیداهای تصدی شهر داری تهران به ۸ نفر کاهش پیدا کرد.

محسن پیرهادی و علیرضا زاکانی همچنان در جمع نامزدهای شهرداری حضور دارند.

شعار دو نامزد شبیه هم است. محسن پیرهادی و مازیار حسینی

شعار نامزدهای شهرداری

رستم قاسمی : تهران شهری که دوست میداریم

مهرداد بذرپاش : تهران شهر آرامش و عدالت و تعالی

هابیل درویشی : کلانشهر رفاه و آرامش

معصومه آباد : شهر تمدن ساز و جامعه پرداز

اسماعیل احمدی مقدم : تهران ۱۴۱۴

محسن پیرهادی : تهران شر زندگی

مازیار حسینی : طهران شهر زندگی

علیرضا زاکانی : تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام