سوء استفاده کاندیداهای شورای شهر و روستا از فقر و گرسنگی مردم

محمدهادی بازیاری

وضعیت معیشتی مردم در شهرهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در کل کشور بحرانی می باشد
افزایش تورم و گرانی و گسترش بی کاری و فقر و گرسنگی این روزها هویداتر از آن است
که بتوان آن را از چشم جهانیان پوشانید و آشکارتر از آن است که قابل پنهان کردن باشد

کاندیداهای انتخابات شهر و روستا با تهیه بسته های کوچک غذایی در نقاط مختلف کشور
سعی در جذب آرا فقرا به نفع خود دارند تا با پیروزی در انتخابات به ثروت اندوزی بپردازند
و نان خود را در خون فقرا بزنند و از کوخ های فقرا برای خود و اطرافیانشان کاخ های آنچنانی بسازند

کاش این کاندیداها ذره ای شرافت داشتند