سپاسگزاری کانادا از ترکیه به خاطر میزبانی از پناهجویان سوری

پایگاه خبری / تحلیلی نگامکانادا از ترکیه به خاطر آغوش باز کردن به روی مهاجرین متاثر از بحران انسانی در سوریه، سپاسگزاری کرد.

به گزارش ت رت فارسی، کانادا از ترکیه به خاطر آغوش باز کردن به روی مهاجرین متاثر از بحران انسانی در سوریه، سپاسگزاری کرد.

کارینا گلود وزیر توسعه بین المللی کانادا با صدور یک بیانیه کتبی اعلام کرد که بحران سوریه به تحت تاثیر قرار دادن زندگی مردم سوریه و میلیون ها انسان در کشورهای همسایه ادامه میدهد.

گلود اظهار داشت، کانادا از کشورهای ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر به خاطر حمایت های سخاوتمندانه شان در زمینه میزبانی از تعداد زیادی پناهجوی سوری سپاسگزاری میکند. کانادا در زمینه تداوم فعالیت با جامعه بین المللی و سوریه ها جهت پایان بخشیدن به درگیری ها از طریق یک راه حل سیاسی پایدار مصمم است.