سپاه آرایش جنگی گرفت

مهرداد شاکری

در حالی که منطقه آبستن اتفاقات خونینی می باشد و سایه شوم جنگ بر کشور گسترده شده سپاه لانچرهای موشک های سطح به سطح خود را در سواحل جنوبی کشور مستقر نموده است
ایران و امریکا با تحرکات اشتباه رهبر ایران و قربانی کردن سپاه به نقطه بدون بازگشتی به نام جنگ رسیده اند
این نبرد زیاد طول نخواهد کشید
ایران ناچار به تسلیم است
مگر اینکه خامنه ای از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کند و شهرهای موشکی را در آستانه انفجار بر علیه مردم قرار دهد