سپاه به جای وظایفش به فکر سلطه بر اقتصاد و ریاست جمهوری است

اکبر گنجی

در ۴ آذر در مصاحبه با “بی بی سی”- از دقیقه ۲.۴۵ تا ۳.۱۳ – گفتم که امنیت کشور از بین رفته و اسرائیل در سری ترین ارکان نظام نفوذ کرده و هر روز سری ترین مراکز کشور را منفجر کرده و دانشمندان هسته ای را ترور می کند.

۳ روز بعد در ۷ آذر اسرائیل ترور بسیار مهم جدید را انجام داد.

سخن من این بود که سپاه به جای پرداختن به وظایف حرفه ای و قانونی اش که حفاظت از مرزهای ملی و امنیت کشور است،

به فکر سلطه بر اقتصاد و سیاست و تسخیر ریاست جمهوری است.

در دو ماه اخیر فرماندهان اصلی سپاه به خاطر افشای نوار اعتراض های سال ۱۳۶۳ مشغول گنجی بودند و ده ها تهمت و دروغ نثار من کردند.

همزمان اسرائیل مشغول اجرای مقدمات ترور جدید بود.

سپاه به جای مخالفان و منتقدان و رقبای سیاسی باید فقط و فقط به وظایف حرفه ای اش بپردازد.

حفاظت شخصیت ها و افراد مهم در اختیار سپاه است.

در این مورد در سال های پیش مفصل نوشته ام.

لطفا یک بار فیلم ۱۱ دقیقه ای را ببینید تا روشن شود چه کسانی خود را به خواب زده اند یا مأموریت دارند.