سپاه و آزمونی به نام سراوان

مهرداد شاکری

جنایت شلیک به مردم مظلوم و محروم سراوان
که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها سوختبر بلوچ گردید
قطعا برگ ننگین دیگری ست بر سینه فرماندهان جنایتکار سپاه
حجم جنایت و ظلمی که در حق مردم سراوان و دیگر مردم بلوچ
در این سال ها انجام شده قطعا در این مجال نمی گنجد
اما برخورد جنایتکارانه سپاه با مردم سروان ثابت کرد
که هر جا آزمونی برای دفاع از مردم مظلوم ایران باشد
سپاه در آن آزمون بدون شک و تردید بازنده خواهد بود
آیا این جنایت و خطای استراتژیک سپاه در سراوان
که باعث خیزش و قیام مردمی در سراوان و شهرهای اطراف شده
درس عبرتی برای سپاه و فرماندهان آن خواهد بود
که دست از جنایت بردارند و به صفوف به هم پیوسته مردم مظلوم بپیوندند

✍️ دیدگاه شما 🙏