سپاه و بهره برداری تبلیغاتی از شورش طالبان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

اینکه چرا طالبان توانست بدون زحمت

افانستان را اشغال کند

و ارتش افغانستان و دولتمردان آن

چرا به مردم خود خیانت کردند

قطعا نیاز به کنکاش و تحلیل دارد

ولی نمیتوان وضعیت هیچ کشوری را

با کشور دیگر مقایسه کرد

سپاه اما خواهد کوشید

خیانت جهانی به افغانستان و مردمش را

همه و همه به غرب نسبت دهد

و با دستاویز قرار دادن این امر

به قلع و قمع فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی

در داخل کشور دست خواهد زد

سپاه بعد از این

شمشیر را برای مردم بیش از هر زمان دیگری

از رو خواهد بست