سپاه کشور را خواهد بعید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

بدون شک سپاه پاسدارن برنده اصلی انتصابات ۱۴۰۰ است

انتصاب رییسی پیش از آنکه برای خودش گره گشا باشد

فرصتی بی بدیل را در اختیار سپاه گذاشت

تا بدون جنگ و خونریزی پروژه دولت نیمه نظامی را به اجرا دربیاورد

اکثریت دولتمردان جدید

به نوعی یک سرشان به ساس وصل است

با اختیارات و قدرتی که نیروهای ساس

در دولت جدید در اختیار دارند

بدون شک سپاه کل کشور را خواهد بلعید

و مردم عادی قربانی این زیاده خواهی سرداران فاسد سپاه خواهند شد