سکوت ها هیچ معنایی جز همراهی با سرکوب ندارد

منبع: کانال تلگرامی “گفتند نه”


آنهایی که سکوت کرده اند، ساکت اند تا سرکوب به خوبی انجام شود. آنها که مبارزه مردم را در برابر گلوله، خشونت تفسیر می کنند، چیزی جز بردگی مردم را نمی خواهند. آنها به همه چیز بهداشتی و لوکس نگاه می کنند. کاش حداقل همان مبارزات بدون خشونت و سمبل آن، مارتین لوترکینگ را خوانده بودند که در برابر شورش مردم که همراه با آتش زدن و تخریب بود گفت که نمی تواند مردم را محکوم کند چرا که این رفتار مردم، زبان کسانی است که صدایشان شنیده نمی شود. اما ببینید مهاجرانی چه نوشته. ببینید چرا زیباکلام و جلایی پور و بسیاری دیگر خفه شده اند. این سکوت ها هیچ معنایی جز همراهی با سرکوب ندارد. آنها هیچ چیز را درست نخوانده اند.روشنفکرانی که تنها بردگی مردم لبخند رضایت بر لبهایشان می نشاند. چقدر کم اند کسانی مانند مانند فرج سرکوهی. چه بلایی سر روشنفکری ایران آوردند که کمتر کسی در میانشان باقی مانده است که شعور درک ماجرای اعتراض مردم را داشته باشند. کسانی که بگویند مقاومت حق شماست. وقتی حاکمیتی گلوله مستقیم به شما شلیک می کند، مقاومت شما دیگر محدود به هیچ چیز نیست. اینجا باید جنگید و حق شماست که بجنگید.