سید احمد شمس با اشاره به اعترافات زم در دادگاه : این دروغ ها تاوان افشای تخلفات و جنایات سیستم امنیتی است ، کوتاه نخواهم آمد

سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز با اشاره به اعترافات زم در دادگاه اظهار داشت : این دروغ ها تاوان افشای تخلفات و جنایات سیستم امنیتی است ، کوتاه نخواهم آمد

وی در ادامه گفت:

تخریب کردن یک فرد با اتهام های واهی و خلاف واقع همچون همکاری با اسرائیل با پوشش تلویزیون تی آر تی ، جدا از خنده دار بودن معنایی جز تاثیرگذاری آن فرد در سطح وسیع ندارد.
آنگاه که سیستم امنیتی از رنجنامه سرگشاده به رهبری، از ترس افشای بسیاری از حقایق و تخلفات طی دو دهه اخیر، افسار پاره می کند، و برخی از مرجع ضمیرهای اشاره شده در آن نامه هم که آبروی خود را بر باد رفته دیده اند، با سیستم امنیتی در این زمینه همکاری کرده و با آنان همراهی نموده اند.
نتیجه اش می شود اعترافات بی سر و ته روح الله زم در دادگاه، اعتراف هایی که بر اساس تمامی مبانی حقوق بشری و فتوای مراجع بزرگ تقلید در هنگام بازداشت هرگز معتبر نیست.
و در آینده ای نه چندان دور، هم در دنیا و هم در دادگاه عدل الهی در آخرت کذب بودن آنها به زودی روشن خواهد شد.
اعترافات مشابه در گذشته در هنگام بازداشت و تکذیب آنها پس از آزادی از سوی بسیاری از کنشگران سیاسی طی دهه های اخیر مسبوق به سابقه است و نیازی به اسم بردن آنان نیست، افکار عمومی خود حقایق را فهمیده اند.
همچنان منتظر پاسخ رهبری به رنجنامه سرگشاده و مجازات خاطیان و متخلفان چه در سیستم امنیتی و چه برخی از مرجع ضمیرهای اشاره شده در آن رنجنامه هستم.