سیلی ملت سنگین تر است مطمئن باشید!

از نماینده ای که گفت سوریه بر خوزستان تقدم دارد ،

تا آنانکه فله ای و چمدانی پول این مردم را به دوستان عرب خود بخشیده اند

و نماینده ای که امروز به صورت سرباز وطنی که به حفظ نظم شهر مأمور است سیلی نواخته است

همه باید بدانند که دیری نخواهد پائید این سیلی ها را باید پرداخت کنند و آگاه باشند که دست ملت خیلی سنگین تر است.

حاکمان ایران آنقدر به مدح و نوحه عادت کرده اند که تاب شنیدن صدای قانون یا دیدن انسانی غیر مداح و قانونی را از دست داده اند ،

(این پاچه خواری و ایجاد توهم خدایی در حکام و مسئولان متاسفانه درد تاریخی ما ایرانیان است و باید به فکر درمان آن باشیم).

این سیلی نه بر صورت یک سرباز که بر صورت قانون و نظم نواخته شده است و نماد معافیت اصحاب قدرت از قانون و توهم فوق قانون بودن وابستگان به آن است.

این سیلی نتیجه حمایت مطلق و تام قدرت از باندی است که به هیچ حد و‌ مرزی از اخلاق ، دین و قانون قایل نیست.

ما مطمئنیم که دست ملت سنگین تر است!