شباهت پدر بابک خرمدین و ابراهیم رییسی

محمد ارسلانی

با انتشار اخبار قتل های زنجیره ای توسط پدر بابک خرمدین کارگردان فقید کشور
مردم در شوک و اضطراب عجیبی به سر میبرند
و در گوشه و کنار صحبت های مختلفی رد و بدل می شود
مردم از خونسردی زیاد قاتل شوک زده شده اند و از خود می پرسند
مگر یک قاتل و آدم کش می تواند این قدر خونسرد و آرام باشد؟
به نظر می رسد مردم تا حد زیادی از اتفاقات پیرامون خود
در طی سال های گذشته بی اطلاعند
و یا در مورد آن دقت و تحقیق نکرده اند
ما قاتلان بسیاری در این کشور داریم
که از پدر بابک خرم دین هم خونسردترند
و براحتی و با چهره خندان به قتل هایی که مرتکب شده اند افتخار می کنند
ابراهیم رییسی یکی از همین نمونه قاتلانی ست
که در طی چند دهه اخیر دستانش به خون هزاران نفر آلوده است
اما کماکان با اعتماد بنفس شدید و با خونسردی
به این قتل ها و کشتارها افتخار می کند
تازه خود را منجی کشور و مردم هم معرفی می کند